Zelena nabava turističkih putničkih brodova: kako uvrstiti zelene kriterije u ekonomski najpovoljniju ponudu

Kako nabaviti turistički putnički brod koji ima što manji utjecaj na okoliš?

U ovom tekstu osvrnuti ćemo se na primjer dobre prakse kako uvrstiti zelene kriterije za odabir ekonomski najpovoljnije ponude u postupku nabave turističkih putničkih brodova. Uz cijenu, kao kriterij ekonomski najpovoljnije ponude propisan je između ostalih i kriterij ekološkog utjecaja broda na okoliš i isti se boduje sa 30 bodova.

Navedeni kriterij je dodatno razrađen u dva pod-kriterija.

Prvi podkriterij je dnevna autonomija plovidbe energijom koja je proizvedena putem integrirane solarne elektrane. Boduje se prosječna dnevna autonomija plovidbe koju brod ostvaruje proizvodeći električnu energiju putem solarne elektrane integrirane na krovu broda. Referentni podaci dokazuju se mjerenjem potrošnje električne energije pri brzini plovidbe od 10 km/h, te analizom ukupne količine proizvedene energije putem solarne elektrane kao prosječna vrijednost tijekom godine, a temeljem dostupnih podataka o insolaciji točne lokacije. Sa maksimalnim brojem bodova ocijeniti će se autonomija veća od 50 km dok će sa nula bodova biti ocijenjena autonomija od minimalno 11 do 20 km.

Drugi podkriterij je životni vijek baterija. Propisano je kako će se kod životnog vijeka baterija kao proračunske vrijednosti uzimati parametri dnevne plovidbe 8 sati tijekom cijele godine, vrijeme punjenja baterija 10 sati tijekom noći i dubina pražnjenja 80% DOD (depth of discharge). Životni vijek baterija od više od 15 godina bodovati će se sa 15 bodova dok će minimalnih 4,9 godina biti bodovano sa 0 bodova.

Također pored navedenog, a bitno za spomenuti je i razina buke broda kao jedan od mogućih kriterija ENP-a obzirom da ista ima važan značaj na ekosustav u kojem je predviđena plovidba. Naime Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka propisano je kako je maksimalna dopuštena razina buke za Zone zaštićenih tihih područja namijenjena odmoru i oporavku uključujući nacionalni park, posebni rezervat, park prirode, regionalni park, spomenik prirode, značajni krajobraz, park-šuma, spomenik parkovne arhitekture, tiha područja izvan naseljenog područja 50 dB/A dok je Europski standard kojim se utvrđuju tehnička pravila za plovila unutarnje plovidbe (CESNI) 75 dB pri normalnom radu strojeva odnosno 65 dB kod broda u mirovanju.

Stoga se sa 10 bodova cijeni brod koji proizvodi buku do 50 dB odnosno skalira preostalo bodovanje do maksimalnih 75 dB za koje se dodjeljuje 0 bodova.

PODIJELI: