EU politika

Sedmi program djelovanja za okoliš predstavlja Opći program djelovanja Europske unije za okoliš do 2020. godine „Živjeti dobro unutar granice našeg planeta“ donesen je Odlukom br. 1386/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća predstavlja strateški okvir EU, kojim je Europska unija sebi za cilj zadala:

  • do 2020. postati pametnim, održivim i uključivim gospodarstvom
  • provedbom skupa politika i mjera usmjerenih na gospodarstvo
  • s niskom razinom ugljičnog dioksida i učinkovitim korištenjem resursa,

a ciljevi NAP ZeJN su u cijelosti s navedenim harmonizirani.

Nužno je da se prioritetni ciljevi Europske unije za 2020. utvrde u skladu s jasnom dugoročnom vizijom za 2050., čime bi se stvorilo stabilno okruženje za održivo ulaganje i rast. Sedmi program djelovanja treba se razvijati na inicijativama politike iz Strategije Europa 2020., a koji se rezultati o napretku mogu pročitati ovdje.

Strategija Europa 2020. oslanja se na politike i aktivnosti Europske unije, između ostalog, i na promicanje čvršćih trgovinskih odnosa kako bi se europskim poduzećima omogućio pristup javnoj nabavi.

Također, Direktivom 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ, te Direktivom 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ izražena je ključna važnost javne nabave u Strategiji Europa 2020. iz razloga što ista predstavlja jedan od instrumenata utemeljenih na tržištu koji se koristi za postizanje pametnog, održivog i uključivog rasta, a kojima se osigurava najučinkovitije korištenje javnih sredstava.

Važno je spomenuti i Amsterdamski pakt iz svibnja 2016. kojim su se brojni dionici i institucije, uključujući i gradska tijela, dogovorili i postavili cilj osmišljavanja uravnoteženog, održivog i integriranog pristupa za suočavanje s izazovima gradova, a javna nabava predstavlja jedan od ključnih načina za postizanje navedenog, što uključuje inovativnu, zelenu i odgovornu javnu nabavu.

Naposljetku, Komunikacijom Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija od 3. listopada 2017. (COM (2017) 572) najavljeno je revidiranje Direktive 2009/33/EZ o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu, za koje će se ažuriranje primijeniti kolaborativni pristup koji će započeti savjetovanjem s dionicima.