HR politika

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj u svibnju 2021. godine donesena je Odluka o zelenoj javnoj nabavi u postupcima središnje javne nabave (NN 49/2021). Ovom Odlukom, VRH je poslala snažnu političku poruku o njenoj predanosti klimatskoj politici i politici kružnog gospodarstva.

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine (skraćeno: NAP ZeJN) prihvaćen je na sjednici Vlade Republike Hrvatske u kolovozu 2015. godine. Izvješće za razdoblje od 2015. do 2017. godine o provedbi NAP ZeJN daje preglednu analizu provedenih mjera i aktivnosti u trogodišnjem razdoblju važenja NAP ZeJN.

Polazne osnove NAP ZeJN je Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (Narodne novine 30/09) koja navodi da je promicanje održive proizvodnje i potrošnje jedan od prioritetnih ciljeva na kojeg se treba odgovoriti radi ostvarenja uravnoteženog i stabilnog rasta gospodarstva i time smanjiti degradaciju okoliša (potrošnju resursa, emisiju onečišćujućih tvari i stakleničkih plinova, potrošnju kemikalija, nastanak otpada).

Strategijom je određen niz aktivnosti i mjera za postizanje navedenih ciljeva, a jedna se odnosi na promicanje održive i zelene javne nabave.

Pored Strategije održivog razvitka Republike Hrvatske, također IV. Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti Republike Hrvatske za razdoblje 2017. do 2019. sadrži mjeru P.5 Zelena javna nabava, kojoj je cilj uključiti mjerila zelene javne nabave u redovite postupke javne nabave na nacionalnoj i lokalnoj razini te edukacija, osposobljavanje i razvijanje kapaciteta neposrednih provoditelja postupaka javne nabave za zelenu javnu nabavu.

Pritom, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike ima naglašenu važnost i ulogu u promicanju održivog razvoja i integriranja politike i mjera zaštite okoliša i prilagodbe klimatskim promjenama u sve sektorske politike, te promiče politiku održive potrošnje i proizvodnje u svrhu smanjenja potrošnje resursa, emisije stakleničkih plinova i onečišćujućih tvari kao i smanjenja nastanka otpada, a istovremeno je koordinator za eko-oznake EU Ecolabel i EMAS i za zelenu javnu nabavu.

Također, u siječnju 2017. na sjednici Vlade Republike Hrvatske usvojen je Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. koji kao jednu od mjera za sprječavanje nastanka otpada navodi upravo zelenu i održivu javnu nabavu. Ciljevi zelene nabave su sprječavanje nastanka komunalnog otpada, EE otpada i otpadnog papira i kartona, sprječavanje nastanka građevnog otpada.

Jedna od najvažnijih promjena koja je uvedena novim Zakonom o javnoj nabavi je obaveza korištenja kriterija ENP kao jedinog kriterija za odabir ponude. Ovime je omogućeno uključivanje mjerila ZeJN u postupke javne nabave čime se ostvaruju višestruki pozitivni učinci: okolišni, društveni i financijski.