Trošak životnoga vijeka (LCC alati)

Kako bi se uzeli u obzir realni troškovi za korisnika određenog proizvoda, usluge ili robe primjenjuje se procjena izračuna troškova životnog vijeka (engl. Life Cycle Cost) koja obuhvaća sve novčane izdatke povezane s korištenjem nekog proizvoda u njegovom životnom vijeku, počevši od trenutka kupovine. U upotrebi je čitav niz različitih implementacija LCC alata, no tipični LCC alat obuhvaća tri glavna elementa: trošak kupovine, trošak korištenja koji uključuje troškove održavanja i energenata te trošak zbrinjavanja.

Uzimajući u obzir trošak koji nastaje tijekom cijelog životnog vijeka nekog proizvoda, a ne samo cijenu same nabave dobiva se realna slika financijskog tijeka nastalog kupnjom nekog proizvoda. Zakonom o javnoj nabavi, definirano je kako životni vijek znači sve uzastopne ili međusobno povezane faze, uključujući potrebno istraživanje i razvoj, proizvodnju, trgovinu i njezine uvjete, prijevoz, korištenje i održavanje tijekom postojanja proizvoda ili radova ili pružanja usluge, od stjecanja sirovina ili generiranja resursa do odlaganja, uklanjanja i završetka usluge ili upotrebe.

Člankom 284. Zakona o javnoj nabavi propisano je kako se ekonomski najpovoljnija ponuda može utvrditi i temeljem troška, primjenom pristupa isplativosti, te može uključivati najbolji omjer između cijene i kvalitete povezanih s predmetom nabave.

Dostupni razvijeni LCC alati jesu:

Najnoviji LCC alati razvijeni od strane Europske komisije dostupni su na: https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm

Za odgovarajuću primjenu LCC alata potrebno je poznavanje širokog spektra parametara, način budućeg korištenja i karakteristika analiziranog proizvoda, te se iz tih razloga preporuča korištenje alata razvijenog u sklopu SMART-SPP projekta.