EU mjerila

Mjerila ZeJN EU razvijaju se kako bi se olakšalo uključivanje zelenih zahtjeva u dokumentaciju o nadmetanju u javnoj nabavi. Zajednička mjerila EU koja se usvajaju, nastoje postići dobru ravnotežu između učinka na zaštitu okoliša, troška, dostupnosti na tržištu i jednostavnosti provjere, a tijela za nabavu mogu, prema njihovim potrebama i ambiciji, odabrati sve ili samo određene zahtjeve.

Od 2008. godine Europska komisija je izradila zelena mjerila za 21 skupinu proizvoda, usluga i radova koja se također dijele na osnovna i sveobuhvatna, redovito se ažuriraju te se prevode na službene jezike EU. Sve su države članice EU pozvane koristiti ih po potrebi