EU ECOLABEL U ZELENOJ JAVNOJ NABAVI ZA NABAVU PROIZVODA OD TISKANOG PAPIRA, PROIZVODA OD PAPIRA ZA PISANJE I PAPIRNATIH VREĆICA

Zajednički istraživački centar Europske komisije (Joint Research Centre (JRC)) pripremio je Priručnik za javne naručitelje za dodjelu ugovora temeljem EU Ecolabel mjerila za nabavu proizvoda od tiskanog papira, proizvoda od papira za pisanje i papirnatih vrećica u listopadu 2021.godine koji se temelji na Uredbi (EZ) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009.

Priručnik je namijenjen javnim naručiteljima te sadržava smjernice i primjere pomoću kojih u vlastite postupke mogu integrirati mjerila zelene javne nabave koristeći EU Ecolabel mjerila u postupcima nabava tiskanog papira, proizvoda od papira za pisanje i papirnatih vrećica. U ovom dokumentu su prikazani primjeri za korištenje mjerila u sklopu postupaka zelene javne nabave za tehničke specifikacije, izvršenje ugovora i kriterij odabira.

Zelena javna nabava dobrovoljni je instrument. EU Ecolabel je službena eko-oznaka Europske unije (EU) kojom se označavanju „zeleni“ proizvodi i usluge tj. oni koji imaju manje nepovoljan utjecaj na okoliš tijekom životnog ciklusa u odnosu na istovrsne proizvode i usluge te je namijenjen proizvodima koji se stavljaju na tržište EU.

U sklopu Priručnika navedeni su primjeri kriterija uzimajući u obzir tri glavna načela:

 1. Usklađenost s postojećim pravilima javne nabave, posebice u pogledu predmet ugovora koji se dodjeljuje;
 2. Kriteriji moraju biti provjerljivi od strane javnih tijela, osim oslanjanja na to da imaju ekološku oznaku EU;
 3. Najveća relevantnost za okoliš prema procjeni životnog ciklusa i kružnom gospodarstvu EU.

KRITERIJI ZELENE JAVNE NABAVE SUKLADNO MJERILIMA ZA DODJELU ZNAKA ZA OKOLIŠ EU-A ZA PROIZVODE OD TISKANOG PAPIRA, PROIZVODE OD PAPIRA ZA PISANJE I PAPIRNATE VREĆICE

 PODLOGA KAO KRITERIJ ZELENE JAVNE NABAVE

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

 Opis kriterija

 Provjera 

Papirna podloga, uključujući karton, koja se upotrebljava u konačnom proizvodu mora imati dodijeljen EU Ecolabel za „grafički papir” u skladu s Prilogom I. Odluci Komisije (EU) 2019/70 ili jednakovrijedno.

 Za proizvode od tiskanog papira, proizvode od papira za pisanje i papirnate vrećice, ponuditelj dostavlja važeću  EU Ecolabel  potvrdu u skladu s Prilogom I. Odluke Komisije (EU) 2019/70 za svaku papirnu podlogu koja se upotrebljava u proizvodima od tiskanog papira, proizvodima od papira za pisanje i papirnatim vrećicama sa znakom za okoliš EU-a ili drugi jednakovrijedni dokaz.

Jednakovrijednost se dokazuje sukladnošću s EU Ecolabel kriterijem za „Grafički papir“ sukladno Prilogu I. Odluke Komisije (EU) 2019/70.

Dodatne informacije: Mjerilima se prvenstveno nastoje smanjiti otpuštanje toksičnih ili eutrofičnih tvari u vode te šteta i opasnosti za okoliš povezani s upotrebom energije (klimatske promjene, acidifikacija, oštećenje ozonskog omotača, iscrpljivanje neobnovljivih resursa). U tu se svrhu mjerilima nastoji:

— smanjiti potrošnja energije i povezane emisije u zrak,
— smanjiti šteta za okoliš smanjenjem emisija u vodu i stvaranja otpada,
— smanjiti šteta i opasnosti za okoliš povezani s upotrebom opasnih kemikalija i
— zaštititi šume postavljanjem zahtjeva da reciklirana vlakna ili neobrađena vlakna budu dobivena iz šuma i područja kojima se upravlja na održiv način.

Mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za „grafički papir :

 1. emisije u vodu i zrak;
 2. potrošnja energije;
 3. vlakna: očuvanje resursa, održivo gospodarenje šumama;
 4. ograničene opasne tvari i smjese;
 5. gospodarenje otpadom;
 6. prikladnost za upotrebu;
 7. informacije na ambalaži;
 8. informacije koje se pojavljuju na znaku za okoliš EU-a.

MOGUĆNOST UKLANJANJA TINTE KAO KRITERIJ ZELENE JAVNE NABAVE 

 TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

 Opis kriterija

 Provjera

Ovaj se kriterij primjenjuje na proizvode od tiskanog papira i omotnice od bijelog papira. Mora se moći dokazati mogućnost uklanjanja tinte.

 

Smatra se da tiskani proizvod ispunjava taj kriterij ako svi analizirani pojedinačni parametri imaju pozitivan rezultat, a konačni broj bodova iznosi najmanje 51 u Sustavu bodovanja mogućnosti uklanjanja tinte Europskog vijeća za recikliranje papira (EPRC) ili jednakovrijednom sustavu. Omotnice se izuzimaju od ispitivanja mogućnosti uklanjanja tinte.

 

 

Ponuditelj dostavlja vlastitu ili od proizvođača Izjavu o sukladnosti u skladu sa smjernicama Europskog vijeća za recikliranje papira (EPRC). Tiskarske tehnologije odnosno tinte moraju se ispitati na vrstama papira koje se upotrebljavaju u proizvodu. Potvrda o ispitivanju može se upotrijebiti za otiske istom tintom na istoj vrsti podloge ako je pokrivenost proizvoda tintom jednaka ili manja nego na ispitivanom proizvodu. Proizvodi kojima je dodijeljena oznaka EU Ecolabel za proizvode od tiskanog papira, proizvode od papira za pisanje i papirnate vrećice, prihvatljiv je obzirom da se smatra da je u skladu sa zahtjevima.
Jednakovrijednost se dokazuje sukladnošću s kriterijem EU Ecolabel za proizvode od tiskanog papira, proizvode od papira za pisanje i papirnate vrećice kako je utvrđeno Odlukom Komisije (EU) 2020/1803.

Dodatne informacije: INGEDE metoda 11 Europskog vijeća za recikliranje papira (EPRC) je sustav ocjenjivanja koji temeljem unaprijed utvrđenih parametara dodjeljuje bodove za karakteristike proizvoda te na temelju rezultata donosi konačnu ocjenu u rasponu od -100 do +100.  Detaljan Priručnik INGEDE metode 11 koji definira kriterije i tablice bodovanja dostupan je na stranici: https://www.paperforrecycling.eu/publications/

SUSTAV GOSPODARENJA OTPADOM KAO KRITERIJ ZELENE JAVNE NABAVE

IZVRŠENJE UGOVORA

 Opis kriterija

 Provjera

Postrojenje u kojem se proizvod proizvodi mora imati uspostavljen sustav gospodarenja otpadom koji obuhvaća i dokumentira mjere koje se poduzimaju za smanjenje količine krutog i tekućeg otpada, uključujući otpadni papir, otpadnu tintu, otpadnu otopinu sredstva za čišćenje i otpadnu otopinu za vlaženje, kako ga definiraju lokalna ili nacionalna regulatorna tijela.

 

Ponuditelj dostavlja izjavu o sukladnosti s tim kriterijem zajedno s opisom postupaka gospodarenja otpadom. Ponuditelj dostavlja plan gospodarenja otpadom za svako relevantno postrojenje. Ako je gospodarenje otpadom podugovoreno, podugovaratelj dostavlja izjavu o sukladnosti s tim mjerilom.

Smatra se da ponuditelji registrirani u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja EU-a (Eco-Management and Audit Scheme – EMAS) i/ili certificirani u skladu s normom ISO 14001 ispunjavaju to mjerilo ako je:

1) uključivanje gospodarenja otpadom za proizvodna postrojenja dokumentirano u izjavi poduzeća o okolišu u sustavu EMAS; il

2) uključivanje gospodarenja otpadom u dovoljnoj mjeri obuhvaćeno certifikatom u skladu s normom ISO 14001 za proizvodna postrojenja.

Jednakovrijednost se dokazuje sukladnošću s kriterijem EU Ecolabel za proizvode od tiskanog papira, proizvode od papira za pisanje i papirnate vrećice kako je utvrđeno Odlukom Komisije (EU) 2020/1803.

Dodatne informacije: Sustav gospodarenja otpadom dokumentiran je ili objašnjen i uključuje informacije o najmanje sljedećim postupcima:

– postupanju s materijalima za recikliranje iz toka otpada te njihovu prikupljanju, odvajanju i upotrebi,
– uporabi materijala za druge namjene, kao što je spaljivanje radi dobivanja procesne pare ili topline, ili za upotrebu u poljoprivredi,
– postupanju s opasnim otpadom, kako ga definiraju nadležna lokalna i nacionalna regulatorna tijela, njegovu prikupljanju, odvajanju i zbrinjavanju,
– ciljevima i ciljanim vrijednostima za kontinuirano poboljšavanje koji se odnose na smanjenje proizvodnje otpada i povećanje stope ponovne upotrebe i recikliranja.

POTROŠNJA ENERGIJE KAO KRITERIJ ZELENE JAVNE NABAVE

KRITERIJ ODABIRA

 Opis kriterija

 Provjera

Postrojenje u kojem se proizvodi proizvod sa znakom za okoliš EU-a mora imati uspostavljen sustav gospodarenja energijom koji obuhvaća sve uređaje koji troše energiju (uključujući strojeve, rasvjetu, klimatizaciju, hlađenje). Ponuditelj dostavlja izjavu o sukladnosti za proizvodno postrojenje potkrijepljenu opisom sustava gospodarenja energijom.

Smatra se da je ponuditelj certificiran u skladu s normom ISO 50001, EN 16247 ili jednakovrijednom normom/sustavom ispunio taj zahtjev.

Smatra se da je ponuditelj registriran u EMAS-u ispunio taj zahtjev ako je uključivanje gospodarenja energijom koje ulazi u područje primjene sustava EMAS dokumentirano u izjavi o okolišu u sustavu EMAS za proizvodna postrojenja.

Smatra se da je ponuditelj certificiran u skladu s normom ISO 14001 ispunio to mjerilo ako je uključivanje plana gospodarenja energijom u dovoljnoj mjeri obuhvaćeno certifikatom u skladu s normom ISO 14001 za proizvodno postrojenje.

Jednakovrijednost se dokazuje sukladnošću s kriterijem EU Ecolabel za proizvode od tiskanog papira, proizvode od papira za pisanje i papirnate vrećice kako je utvrđeno Odlukom Komisije (EU) 2020/1803.

Dodatne informacije: Sustav gospodarenja energijom uključuje mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti i informacije o najmanje sljedećim postupcima:

– uspostavi i provedbi plana prikupljanja podataka o energiji kako bi se utvrdile ključne vrijednosti potrošnje energije,
– analizi potrošnje energije koja uključuje popis sustava, procesa i postrojenja koji troše energiju;
– utvrđivanju mjera za učinkovitiju upotrebu energije;
– kontinuiranim ciljevima i ciljnim vrijednostima povezanima sa smanjenjem potrošnje energije.

PODIJELI: