Obveza korištenja zelenih kriterija nabave prilikom nabave vozila za cestovni prijevoz

Dana 22.05.2021. godine na snagu je stupio Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu (NN 52/2021), dok je 31.07.2021. godine na snagu stupio Pravilnik o obvezi izvješćivanja Europskoj komisiji i minimalnim ciljevima u postupcima javne nabave vozila za cestovni prijevoz (NN 86/2021). Cilj spomenutih propisa je uvođenje obveze javnih naručitelja i ostalih obveznika ZJN da pri javnoj nabavi određenih vozila za cestovni prijevoz radi promicanja i poticanja tržišta za čista i energetski učinkovita vozila i povećanja doprinosa prometnog sektora politikama Unije koje se odnose na zaštitu okoliša, klimu i energetiku u obzir uzmu energetske učinke i učinke na okoliš za trajanja cijelog radnog vijeka vozila, uključujući potrošnju energije te emisije CO2 i emisije određenih onečišćujućih tvari. Spomenutim Zakonom Republika Hrvatska je zapravo u pravni poredak Republike Hrvatske prenijela Direktivu (EU) 2019/1161 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o izmjeni Direktive 2009/33/EZ o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu (SL L 188, 12. 7. 2019.).

Propisi se odnose na vozila kategorije vozila za cestovni prijevoz koja su, u skladu s propisom kojim se uređuju tehnički uvjeti vozila za promet na cestama, razvrstana u kategorije:

  1. M1 – motorna vozila za prijevoz putnika koja osim sjedišta vozača imaju još najviše 8 sjedišta
  2. N1 – motorna vozila za prijevoz tereta čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 t
  3. N2 – motorna vozila za prijevoz tereta čija je najveća dopuštena masa veća od 3,5 t, ali nije veća od 12 t
  4. N3 – motorna vozila za prijevoz tereta čija je najveća dopuštena masa veća od 12 t
  5. M2 – motorna vozila za prijevoz putnika koja osim sjedišta vozača imaju više od 8 sjedišta i čija najveća dopuštena masa nije veća od 5 t
  6. M3 – motorna vozila za prijevoz putnika koja osim sjedišta vozača imaju više od 8 sjedišta i čija je najveća dopuštena masa veća od 5 t

Kao što je razvidno iz same liste radi se o osobnim vozilima, teretnim vozilima i autobusima odnosno o onima koja se i najčešće koriste u obavljanju poslova javnih naručitelja i drugih obveznika.

Zakon odnosno Direktiva Europskog parlamenta definira ČISTA vozila kao:

a) vozilo kategorije M1, M2 i N1 s emisijama iz ispušne cijevi u vrijednosti najviše do 50 CO2 g/km i stvarnim emisijama onečišćujućih tvari tijekom vožnje ispod 80 % primjenjivih ograničenja emisija do 31. prosinca 2025. odnosno nultih emisija iz ispušne cijevi i stvarnim emisijama onečišćujućih tvari tijekom vožnje primjenjivih nakon 1. siječnja 2026. ili

b) vozilo kategorije M3, N2 i N3 koje upotrebljava alternativna goriva koja su definirana posebnim propisom kojim se uređuju biogoriva za prijevoz i kojim se uređuje uspostava infrastrukture za alternativna goriva, a u koja se ne ubrajaju biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase proizvedena iz kultura za proizvodnju hrane i hrane za životinje. U slučaju vozila koja upotrebljavaju tekuća biogoriva, sintetička i parafinska goriva, ta se goriva ne smiju miješati s konvencionalnim fosilnim gorivima

c) teško vozilo s nultim emisijama je čisto vozilo koje nema motor s unutarnjim izgaranjem ili ima motor s unutarnjim izgaranjem koji ispušta manje od 1 g CO2/kWh kako je izmjereno u skladu s Uredbom (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o homologaciji motornih vozila i motora s obzirom na emisije iz teških vozila (Euro VI) i o pristupu informacijama za popravak i održavanje vozila i izmjenama Uredbe (EZ) br. 715/2007 i Direktive 2007/46/EZ i stavljanju izvan snage direktiva 80/1269/EEZ, 2005/55/EZ i 2005/78/EZ (SL L 188, 18. 7. 2009.) i njezinim provedbenim mjerama ili koji ispušta manje od 1 g CO2 /km kako je izmjereno u skladu s Uredbom (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila (SL L 171/1, 29. 6. 2007.) i njezinim provedbenim mjerama.

Za Naručitelje je bitno napomenuti kako se odredbe primjenjuju na javnu nabavu putem same kupnje, zatim putem leasinga, unajmljivanja ili najma s pravom otkupa. Dakle način nabave vozila je nebitan, bitna je samo vrsta odnosno tip vozila koji se nabavlja.

Nadalje bitno je naglasiti kako se odredbe Zakona odnose i na ugovore o ugovore o pružanju usluga javnog cestovnog prijevoza, usluga cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene, izvanredni putnički prijevoz, usluge skupljanja otpada, prijevoz pošiljaka cestom, usluge prijevoza paketa, usluge dostave pošte, usluge dostave paketa, ako su javni naručitelji ili naručitelji obvezni primjenjivati postupke javne nabave sukladno propisu kojim se uređuje javna nabava.

Pravilnikom o obvezi izvješćivanja Europskoj komisiji i minimalnim ciljevima u postupcima javne nabave vozila za cestovni prijevoz koji je stupio na snagu 31.07.2021. godine propisuju se obveze izvješćivanja Europskoj komisiji i minimalni ciljevi u postupcima javne nabave koje su naručitelji u smislu propisa kojim se uređuje javna nabava dužni uzimati u obzir u postupcima javne nabave vozila za cestovni prijevoz.

Pravilnik se primjenjuje samo na ugovore za koje je upućen poziv na nadmetanje nakon 2. kolovoza 2021. ili, u slučaju da taj poziv nije predviđen, ako je naručitelj započeo postupak javne nabave nakon tog datuma dakle ne primjenjuje se za postupke nabave koji su pokrenuti prije tog datuma ili su već u fazi ugovaranja.

Minimalni ciljevi izražavaju se kao minimalni postoci čistih vozila kako su definirana Zakonom o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu u ukupnom broju vozila za cestovni prijevoz obuhvaćenih zbrojem svih ugovora dodijeljenih u razdoblju od 2. kolovoza 2021. do 31. prosinca 2025. za prvo referentno razdoblje te u razdoblju od 1. siječnja 2026. do 31. prosinca 2030. za drugo referentno razdoblje. Datum na koji postupak završava dodjelom ugovora se uzima kao referentni datum za potrebe računanja minimalnih ciljeva. Ako se ne donesu novi ciljevi za razdoblje nakon 1. siječnja 2030., nastavljaju se primjenjivati ciljevi za drugo referentno razdoblje i izračunavaju se kako je prethodno navedeno tijekom sljedećih petogodišnjih razdoblja. Minimalni ciljevi javne nabave za udio čistih lakih vozila u ukupnom broju lakih vozila (M1, M2, N1) obuhvaćenih ugovorima za razdoblje od 2. kolovoza 2021. do 31. prosinca 2025. je 18,7%, te za razdoblje od 1. siječnja 2026. do 31. prosinca 2030. je 18,7%. Minimalni ciljevi javne nabave za udio čistih teških vozila u ukupnom broju teških vozila obuhvaćenih iznose za kamione kategorije N2 i N3 za prvo referentno razdoblje 6% odnosno za drugo 7% dok je postotak za autobuse u prvom referentnom razdoblju 27%, a u drugom 38%.

Naručitelji su obvezni u postupcima javne nabave u izradi dokumentacije o nabavi uzeti u obzir minimalne ciljeve propisane Pravilnikom na način da se određuju energetski učinci i učinci na okoliš za trajanja cijelog radnog vijeka vozila, uključujući potrošnju energije, emisije CO2 i emisije određenih onečišćujućih tvari, kroz definiranje tehničkih karakteristika ili pak prilikom izrade kriterija za ekonomski najpovoljniju ponudu.

Zaključno spomenutim Zakonom i Pravilnikom cilj je da Naručitelji prilikom nabave vozila za obavljanje svojih djelatnosti utječu na smanjenje pritiska na okoliš te da ujedno moderniziraju vozni park nabavkom čistih vozila. Problem koji se pritom pojavljuje je što će istovremeno na Naručitelje pasti i teret skuplje nabave takvih vozila, odnosno povećanja sredstava koja je potrebno osigurati za nabavu takvih vozila što pak može dovesti do usporavanja obnove voznih parkova Naručitelja jer će se isti teže odlučivati na nabavku novih vozila. Nadajmo se da će doneseni propisi ipak pozitivno utjecati na obnovu voznih parkova Naručitelja te da će našim ulicama u sve većem broju prometovati ekološki čista prihvatljiva vozila, a što će sve skupa zaključno utjecati i na povećanje kvalitete života naročito u gradskim sredinama.

PODIJELI: