PRE-KOM d.o.o. – „Zero Waste“ plan gospodarenja otpadom

Grad Prelog zajedno s još 13 jedinica lokalne samouprave (JLS-ova) u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji na čijem području PRE-KOM d.o.o. obavlja uslugu gospodarenja otpadom, stupio je na put ka ambicioznom planu gospodarenja otpadom s ciljem postizanja Zero Waste statusa. Ova inicijativa predstavlja korak naprijed u borbi protiv otpada i za očuvanje okoliša, istovremeno promičući svijest građana o važnosti održivog načina života.

Jedan od ključnih aspekata ovog plana jest poticanje aktivnog sudjelovanja građana u programima smanjenja otpada. Kroz edukaciju i informiranje, PRE-KOM d.o.o. želi potaknuti svoje stanovništvo na promjenu navika prema smanjenju, ponovnoj uporabi i recikliranju materijala. Osim toga, plan uključuje suradnju s lokalnim poduzećima i trgovinama kako bi se smanjila količina ambalažnog otpada te potaknula uporaba biorazgradivih materijala.

Javna nabava također igra ključnu ulogu u ostvarivanju ovih ciljeva. PRE-KOM integrira načela održivosti u proces nabave, stavljajući naglasak na dobavljače koji podržavaju principe smanjenja otpada i Zero Waste gospodarenja. Transparentnost i odgovornost su osigurani u svakom koraku ovog procesa, kako bi se osigurala najbolja moguća praksa u očuvanju okoliša.

Osim toga, PRE-KOM d.o.o. istražuje inovativne strategije i tehnologije kako bi postigao svoje ciljeve Zero Waste gospodarenja. Kroz ulaganje u napredne sustave recikliranja i ponovne uporabe materijala stvaraju se temelji za dugoročno održivo gospodarenje otpadom.

Ukupno gledajući, plan gospodarenja otpadom poduzeća PRE-KOM predstavlja odlučan korak prema stvaranju okolišno osviještene i održive zajednice. S predanošću, suradnjom i inovacijama, Grad Prelog te općine Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec, Podturen, Jalžabet i Pribislavec postavljaju standarde u borbi protiv otpada i zaštiti okoliša, nudeći ostalima inspiraciju i primjer kako postići Zero Waste budućnost.

Razgovarali smo s Tihanom Jelačić Radiković, mag.oecol., pomoćnicom Direktora Sektora gospodarenja otpadom, dimnjačarska služba, čišćenje i održavanje zgrada.

PITANJA:

  1. Na koji ste način potaknuli građane na aktivno sudjelovanje u programima smanjenja otpada, odvajanja otpada te kako potičete pravilno recikliranje i ponovnu uporabu materijala?

Ključ našeg uspjeha je sustavna edukacija stanovništva koja je  temelj u stvaranju uspješnog sustava gospodarenja otpadom. Edukaciju o gospodarenju otpadom provodimo od najranije dobi te se svake godine održavaju radionice za djecu u vrtićima i osnovnim školama. Jednom godišnje organiziramo Eko kviz za učenike sedmih razreda osnovnih škola, te organiziramo javne tribine za korisnike svih uzrasta, izrađujemo tiskane materijale koji se dostavljaju na adresu korisnika. Kako bi postigli što kvalitetnije odvajanje otpada u kućanstvima na terenu prilikom sakupljanja otpada djeluje i radnik za kontrolu korisnika koji otvara svaku kantu za otpad i ukoliko ima nepravilnosti ispisuje zapisnik temeljem čega se korisniku obračunava ugovorna kazna na računu za odvoz otpada. O svim novostima javnost obavještavamo putem web stranice i Facebook profila.

  1. Surađujete li s lokalnim poduzećima i trgovinama kako biste smanjili količinu ambalažnog otpada te potaknuli ponovnu uporabu proizvoda i uporabu biorazgradivih materijala?

Poduzeća i trgovina sudjeluju aktivno u stvaranju našeg sustava. Posjeduju spremnike za odvojeno prikupljanje otpada na lokaciji poslovanja ali i predaju ambalažni otpad u reciklažno dvorište. Ponovnu uporabu proizvoda promoviramo putem našeg Centra za ponovnu uporabu u kojem oživljavamo predmete koji su odbačeni kao glomazni otpad te ih uz mala ulaganja (bojanje, čišćenje i sl.) ponovno vraćamo u prodaju. Kupci Centara za ponovnu uporabu su svi, između ostalog i domovi za starije. U suradnji sa osnovnim školama organiziramo akcije prikupljanja starog papira.

  1. Primjenjujete li zelene kriterije prilikom istraživanja tržišta u svrhu objave postupka javne nabave? Odnosno, na što stavljate fokus prilikom istraživanja tržišta?

Prilikom istraživanja tržišta primjenjujemo zelene kriterije u svrhu objave postupka javne nabave. Fokus stavljamo na električnu energiju iz obnovljivih izvora energije, električna vozila, vozila s niskim emisijama, uslugu čišćenja uporabom ekološki sigurnih proizvoda…

  1. U planu nabave za 2024. godinu naveli ste otvorene postupke javne nabave za sušionu komunalnog otpada te dva kamiona za skupljanje otpada. Jeste li razmišljali koristiti mjerila EU za zelenu javnu nabavu gospodarskih vozila u dokumentaciji o nabavi te ako da, koja?

Razmišljali smo o korištenju potpuno električnih vozila za skupljanje otpada, no u probnom periodu rada vozila nisu zadovoljila naše potrebe, zbog premalog kapaciteta baterije. Prilikom nabave u specifikacijama navest ćemo vozila s najnižim emisijama CO₂ za svoj razred i veličinu koja zadovoljavaju najnovije europske norme u pogledu emisija čestica i NOₓ.

  1. Također u planu nabave za 2024. godinu navodite jednostavne nabave vjetro i solarne elektrane te dva električna gospodarska vozila. Možete li ukratko opisati za što ćete ih koristiti u svakodnevnom poslovanju?

Solarnu elektranu otvorili smo u siječnju ove godine, kapaciteta 25kWh. Solarna elektrana izgrađena je na krovu sortirnice korisnog otpada. Elektrana ima i svoju ekološku komponentu te će se tijekom jedne godine u okoliš ispustiti oko 4,91 tona manje ugljičnog dioksida u odnosu na proizvedenu energiju u klasičnim elektranama. Od nabave vjetroelektrane smo odustali zbog manjka vjetra na našem prostoru. Električna gospodarska vozila koristit ćemo za skupljanje korisnog otpada (papira, plastike, metala, stakla) te za održavanje javnih zelenih površina.

PODIJELI: