PRIMJER DOBRE PRAKSE SREDIŠNJE ZELENE JAVNE NABAVE RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu je tijekom 2023. godine proveo otvoreni postupak javne nabave računala i računalne opreme za obveznike središnje javne nabave i javne naručitelje temeljem Odluke Vlade RH 2022 (zdravstvene ustanove kojima je osnivač Republika Hrvatska). Predmet nabave je podijeljen u 17 grupa, s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od jedne godine.

Naručitelj je sukladno mjerilima zelene javne nabave u tehničke specifikacije predmeta nabave uvrstio određene zelene kriterije.
Vezano za navedeno, svaki ponuđeni model uređaja mora ispunjavati sljedeće uvjete:

  • CE (CE marking): potvrđuje da uređaj zadovoljava EU sigurnosne i zdravstvene zahtjeve te zahtjeve očuvanja okoliša, odnosno navedena oznaka potvrđuje sukladnost s Direktivom 2009/125/EC
  • RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive): potvrđuje da je ograničena upotreba opasnih tvari u elektroničkoj i električnoj opremi, odnosno navedena oznaka potvrđuje sukladnost s Direktivom 2011/65/EU
  • WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive): potvrđuje da su osigurane procedure sigurnog i odgovornog prikupljanja, recikliranja i obnavljanja svih tipova elektroničkog otpada, odnosno potvrđuje sukladnost s Direktivom 2012/19/EU
  • EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool): je vodeći globalni ekološki standard za IT sektor. Program EPEAT osigurava neovisnu provjeru tvrdnji proizvođača, a EPEAT registar sadrži proizvode širokog niza proizvođača. Sadrži više desetaka energetsko ekoloških kriterija. Neki od kriterija su: upravljanje tvarima, odabir materijala, životni vijek proizvoda, produljenje životnog vijeka proizvoda, upravljanje na kraju životnog vijeka, procjena životnog vijeka, ambalaža, ugljični otisak, ekološka i društvena odgovornost korporacije, potrošni materijal, smanjenja upotreba opasnih tvari, ušteda energije, dizajn za ponovno korištenje i/ili recikliranje, itd. Izjave proizvođača o sukladnosti predmet su stalne provjere kvalificiranih tijela za osiguranje sukladnosti. Proizvodi koji nisu dosljedni EPEAT kriterijima javno su objavljeni i uklonjeni iz EPEAT-a. U tehničkim specifikacijama zadane su minimalne EPEAT oznake koje pojedini proizvodi moraju zadovoljavati. Ponuditelj može ponuditi i bolju EPEAT oznaku što će se za pojedine proizvode dodatno i bodovati sukladno kriteriju kvalitete
  • Energy Star: dobrovoljni program energetskog označavanja uredske opreme. Logotip Energy Star pomaže potrošačima prepoznati proizvode uredske opreme koji im štede novac i štite okoliš štedeći energiju. Oprema uredske informacijske i komunikacijske tehnologije na koju se može primjenjivati su računala, monitori, pisači, faks uređaji, fotokopirni uređaji, skeneri i višenamjenski uređaji, a koja ima sve veći udio potrošnje električne energije u EU
  • Proizvođačko jamstvo: u tehničkim specifikacijama zadano je minimalno jamstvo koje pojedini proizvod mora zadovoljavati. Ponuditelj može ponuditi i duže proizvođačko jamstvo što će se za pojedine proizvode dodatno i bodovati sukladno kriteriju kvalitete.

Traženi zahtjevi zelenih kriterija propisani su u tablicama tehničkih specifikacija i kriterija za ekonomski najpovoljniju ponudu.

Za sve grupe predmeta nabave kriteriji odabira i njihov relativni značaj prikazani su u tablici u nastavku:

Tablica 1.

KRITERIJ OZNAKA KRITERIJA NAJVIŠI BROJ BODOVA RELATIVNI ZNAČAJ
Cijena C 90 90%
Kriterij kvalitete K 10 10%
UKUPNO 100 100%

Ekonomski najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda kojoj se dodijeli najveći broj bodova sukladno navedenim kriterijima. Ukupan broj bodova koji će se dodijeliti ponudi računa se prema sljedećoj formuli:

Puk = C + K
pri čemu je:
Puk – ukupan broj bodova ponude
C – broj bodova dodijeljen ponudi na temelju cijene ponude
K – broj bodova dodijeljen ponudi za kriterije kvalitete

Cijena ponude

Ponuda s najniže ponuđenom cijenom dobiva 90 bodova, a ostale ponude se boduju prema formuli:
C = (Cmin/Cu) x 90
pri čemu su:
C – broj bodova po kriteriju cijene za ponudu koja se ocjenjuje
Cmin – ponuda sa najnižom cijenom
Cu – cijena usporedne ponude
90 – maksimalan broj bodova po kriteriju cijene

Kriterij kvalitete za sve grupe nabave

Naručitelj je za ponuđeno u dijelu kriterija kvalitete koji su posebno definirani, a što je više od minimalno traženog, dodijelio do najviše 10 bodova.
Ponuditelj je bio dužan dostaviti dokaze sa podacima za kriterije kvalitete temeljem kojih će Naručitelj dodijeliti bodove.
Naručitelj je prihvatljivim dokazima smatrao katalog ili drugu tehničku dokumentaciju ili izjavu, a koji/u je izdao proizvođač ponuđene opreme ili predstavnik ili zastupnik ili distributer proizvođača.
Za Grupe 1 – 14 kriterij ekonomski najpovoljnije ponude je bio posjedovanje srebrnog ili zlatnog EPEAT certifikata te duljina trajanja proizvođačkog jamstva.

Slika 1. Primjer tablice bodova za kriterij kvalitete

Za grupu 15. Periferna računalna oprema, kriteriji kvalitete su bili rezolucija senzora bežičnog miša, otpornost na prolijevanje tekućina za tipkovnicu te produljeno proizvođačko jamstvo za prijenosni optički uređaj DVDRW.

Slika 2. Primjer tablice bodova za kriterij kvalitete

Za grupe 16. Prijenosni pisač i 17. Besprekidna napajanja (UPS), proizvođačko jamstvo je bilo jedini kriterij ENP-a.

Nabava je uspješno provedena te su sklopljeni Ugovori za 16 grupa predmeta nabave. Za Grupu 17. je donesena Odluka o poništenju iz razloga što je pristigla jedna ponuda koja je tijekom pregleda i ocjene ponude proglašena nepravilnom.

PODIJELI: