Strategija EU za održive i kružne tekstilne proizvode

Strategija EU za održive i kružne tekstilne proizvode

Krajem ožujka 2022. godine Europska komisija donijela je Strategiju EU-a za održive i kružne tekstilne proizvode koja služi provedbi obveza iz Europskog zelenog plana, novog Akcijskog plana za kružno gospodarstvo i Industrijske strategije. Cilj strategije je izgraditi usklađen okvir i viziju za tranziciju tekstilnog sektora na način da do 2030. godine tekstilni proizvodi koji se stavljaju na tržište EU-a budu dugovječni, da se mogu reciklirati i da su velikim dijelom izrađeni od recikliranih vlakana, bez opasnih tvari i proizvedeni uz poštovanje socijalnih prava i okoliša.

Mjere kojima će se nastojati ostvariti ciljevi strategije su sljedeće:

  1. Uvođenje obveznih zahtjeva za ekološki dizajn kroz produljenje životnog vijeka tekstilnih proizvoda, a čemu mogu pridonijeti ranije razvijeni dobrovoljni programi Komisije, poput kriterija za dodjelu znaka za okoliš EU-a za tekstilne proizvode i kriterija zelene javne nabave u EU-u za tekstilne proizvode i usluge. Navedeno obuhvaća kriterije za kvalitetne i trajne proizvode, ograničenja opasnih kemikalija i zahtjeve za okolišno održivu nabavu tekstilnih vlakana. U planu je i uvođenje obveznih kriterija za zelenu javnu nabavu gdje će se prednost davati proizvodima s najvećim potencijalom i učincima u smislu okolišne održivosti. Uz obvezne kriterije za zelenu javnu nabavu, razvit će se i kriteriji za kemikalije i materijale koji su predviđeni da budu sigurni i održivi;
  2. Zaustavljanje uništavanja neprodanih ili vraćenih tekstilnih proizvoda kroz obvezu transparentnosti, odnosno kroz javnu objavu velikih poduzeća o tome koliko broj proizvoda odbacuju i uništavaju, uključujući tekstil te kroz objavu o daljnjem postupanju s tim proizvodima;
  3. Rješavanje problema onečišćenja mikroplastikom kroz obvezujuće zahtjeve za dizajn koji će se uvesti Uredbom o ekološkom dizajnu za održive proizvode i planiranom inicijativom Komisije za rješavanje problema nenamjernog ispuštanja mikroplastike u okoliš;
  4. Uvođenje zahtjeva za informacije i digitalne putovnice za proizvode koje će se temeljiti na obveznim informacijama o kružnosti i drugim ključnim okolišnim aspektima;
  5. Tvrdnje o prihvatljivosti za okoliš za doista održive tekstilne proizvode koje će omogućiti potrošačima da dobiju informacije o komercijalnom jamstvu trajnosti i informacije koje su važne za popravak, uključujući rezultat popravljivosti; Komisija će preispitati i mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za tekstil i obuću kako bi poduprla njegovu primjenu među proizvođačima, a potrošačima ponudila lako prepoznatljiv i pouzdan način odabira ekološki prihvatljivih tekstilnih proizvoda.
  6. Proširena odgovornost proizvođača i poticanje ponovne uporabe i recikliranja tekstilnog otpada kako bi se nastanak tekstilnog otpada razdvojio od rasta sektora. Navedeno se može potaknuti kroz dizajniranje proizvoda kojima se promiče kružnost tijekom cijelog životnog ciklusa materijala i uzima u obzir kraj životnog vijeka proizvoda.

Kako je navedeno iznad, Komisija je ranije, u 2017. godini izradila kriterije EU-a za zelenu javnu nabavu za tekstilne proizvode i usluge koji su formirani na način da se lako mogu uključiti u natječajnu dokumentaciju, a primjena navedenih kriterija trenutno nije obvezna. Kriteriji su podijeljeni na

  • Osnovne kriterije za laku primjenu zelene javne nabave, usmjereni na ključna područja ekološke učinkovitosti proizvoda, a cilj im je administrativne troškove poduzeća održavati na najmanjoj mogućoj razini i
  • Sveobuhvatne kriterije koji uzimaju u obzir više aspekata ili više razine ekološke učinkovitosti i namijenjeni su tijelima koja žele dodatni podržati ciljeve zaštite okoliša i poticanja inovacija.

Kriteriji za tekstilne proizvode podijeljeni su u pet posebnih kategorija: nabava vlakana, ograničenja u pogledu kemikalija, trajnost i produljenje vijeka trajanja, ušteda energije tijekom upotrebe te dizajn koji omogućava ponovnu upotrebu i recikliranje.

Literatura:

  1. https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9d2e47d1-b0f3-11ec-83e1-01aa75ed71a1.0015.02/DOC_1&format=PDF
  2. https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/textiles/HR.pdf
PODIJELI: