Održiva obnova bolnice u Slovačkoj recikliranjem postojećeg materijala – primjer dobre prakse

Postupak javne nabave za izgradnju bolnice u glavnom gradu Slovačke, Bratislavi, izdvajamo prvenstveno kao primjer dobre prakse zelene javne nabave.  Odabrani primjer je također zanimljiv jer ga je Ministarstvo zdravstva Republike Slovačke provelo kao ograničeni postupak s objavom prethodne informacijske obavijesti gdje je kao jedan od kriterija ENP-a bila količina recikliranja postojećeg materijala. Ograničeni postupak je prema Statističkom godišnjem izvješću o javnoj nabavi za 2022. godinu u Hrvatskoj korišten samo 68 puta odnosno 0,2%.

Izgradnja Sveučilišne bolnice Rázsochy u glavnom gradu Slovačke, Bratislavi, započela je davne 1987. godine. Tijekom tridesetogodišnje izgradnje bolnica Rázsochy suočavala se sa stalnim financijskim problemima te je nakon više desetljeća izgradnje, dovršena samo gruba konstrukcija vanjskih zidova. Ministarstvo zdravstva Republike Slovačke (dalje u tekstu: MZRS) donijelo je odluku o rušenju bolnice jer postojeća konstrukcija nije zadovoljavala današnje i procijenjene buduće zdravstvene standarde i potrebe.  Prvi korak bilo je raspisivanje natječaja za izvođenje radova rušenja i uklanjanja građevinskog materijala.

Oslanjajući se na Zakon o javnoj nabavi Slovačke Republike, MZRS je objavilo prethodnu informacijsku obavijest (dalje u tekstu: PIO) vezano uz prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima (dalje u tekstu: PS) za pripremu, projektiranje i izgradnju nove Sveučilišne bolnice u Bratislavi. Ministarstvo je održalo dva kruga PS-a s više od 300 zainteresiranih gospodarskih subjekata. Natječajnom dokumentacijom kroz raspisivanje uvjeta tehničke i stručne sposobnosti, normi, ali i kriterija za odabir ponude postavljeni su standardi za provedbu mjera zaštite okoliša.

 

Korišteni kriteriji

Zainteresirani ponuditelji morali su pružiti dokaze o sustavu upravljanja koji vodi računa o zaštiti okoliša u području rušenja i zemljanih radova te recikliranja građevinskog otpada:

 • u sklopu uvjeta tehničke i stručne sposobnosti bilo je potrebno dostaviti popis dosadašnjih izvršenih radova primjenom mjera zaštite okoliša, s prikazom prethodnog izvođenja najmanje jednog posla rušenja volumena 300.000 m3,
 • dokaz o ispunjavanju ISO EN 9001:2009 (ili ekvivalentnog) standarda upravljanja kvalitetom i sigurnosti u području rušenja i zemljanih radova te recikliranja građevinskog otpada, poput certifikata OHSAS 18001 ili jednakovrijedno,
 • te dostavljanje popisa strojeva i tehničke opreme za radove rušenja, drobljenja građevinskog šuta i prijedlog transportnog plana kako se ne bi dodatno opteretio redovni gradski promet.

Pozivom na natječaj predviđena je mogućnost korištenja različitih strojeva za radove rušenja i drobljenje građevinskog šuta. Ponuditelji su u ponudi bili dužni navesti koje strojeve planiraju koristiti (marku i model, tip stroja, planirani broj pojedinačnih uređaja i parametre rada). Navedeno je omogućilo ovlaštenom predstavniku MZRS-a da procijeni je li ponuditeljev predloženi raspored realan u usporedbi s njegovim kapacitetima izvedbe.

 

Nadalje, MZRS je natječajnom dokumentacijom i prijedlogom Ugovora opisao način realizacije posla. Zainteresirani Ponuditelji su morali dostaviti preliminarne tehničke specifikacije kako bi pokazali da će ispuniti sljedeće uvjete:

 • Reciklirati i staviti u ponovnu upotrebu otpad od rušenja objekta (npr. beton, cigla, staklo). Otpad koji se ne može dalje reciklirati Ponuditelj mora zbrinuti na gradilištu razvrstavanjem i predajom ovlaštenim tvrtkama za gospodarenje otpadom. Prilikom utvrđivanja opasnog otpada, Ponuditelj je morao osigurati njegovo lociranje, razvrstavanje i zbrinjavanje od strane tvrtke koja ima dozvolu za rukovanje odgovarajućom vrstom opasnog otpada. Ponuditelj se također morao pobrinuti da se takav otpad skladišti u adekvatnom skladištu.
 • Mjeriti težinu dolaznih i odlaznih kamiona i tako evidentirati količinu i vrstu otpada. Sukladno slovačkom Zakonu o otpadu, prilikom predaje otpada izdaje se potvrda o vrsti i količini otpada i recikliranog materijala. Ponuditelj je te potvrde morao dostavljati Ministarstvu kao dio redovitih izvješća o napretku.

Ograničeni postupak provodi se u dvije faze. U prvoj, otvorenoj fazi mogu sudjelovati svi zainteresirani gospodarski subjekti, dok u drugoj fazi sudjeluju samo sposobni subjekti koje je naručitelj pozvao da dostave svoje ponude.

U drugoj fazi postupka Naručitelj je zaprimio tri ponude, a pobjednik je ponudio stopostotno recikliranje građevinskog otpada[1].

Kriteriji za odabir ekonomski najpovoljnije ponuda bili su cijena (85%) i postotak recikliranja i ponovne uporabe građevinskog materijala (15%).

 

Izvršenje Ugovora

 • Ministarstvo je zahtijevalo sustav kvalitete koji će se koristiti u provedbi Ugovora, odnosno standard ISO EN 9001:2009 za rušenje i zemljane radove te recikliranje građevinskog otpada (ili jednakovrijedno). Navedeni standard je Naručitelju omogućio praćenje procesa upravljanja, a time i sposobnost Izvođača da ispoštuje rok izvođenja radova.
 • Ugovorom je predviđena kontinuirana kontrola u vidu izvješća koje je izvođač redovito slao (jednom u dva tjedna prije radova rušenja i svaki tjedan nakon početka). Izvještaji su sadržavali podatke o tijeku, fotodokumentaciju i evidenciju količine srušenog građevinskog materijala i proizvoda s gradilišta koji su reciklirani, ponovno korišteni ili predani ovlaštenim tvrtkama za zbrinjavanje otpada.
 • S ciljem smanjenja opterećenja prometnica u blizini gradilišta, Ministarstvo je tražilo transportni plan od svih izvođača kako bi se pokazalo da radovi neće pretjerano opteretiti užu gradsku okolicu. Ponuditelji su morali dokazati da se sav prijevoz do i s gradilišta, vezan uz izvršenje ugovora, neće obavljati između 6:30 i 9:00 sati te između 15:00 i 16:30 sati.
 • Ugovornim uvjetima dodatno je definiran način gospodarenja otpadom i obveze izvođača radova. Za prodaju recikliranog materijala i metalnog otpada izvođač je morao izvršiti prodaju pod uvjetima uobičajenim na tržištu i po tržišnim cijenama. Dobit koju je izvođač ostvario od prodaje morao je slati na bankovni račun, pa su dokumenti vezani uz prodaju bili dio izvješća o napretku.
 • Izvođač je bio dužan izmjeriti količinu recikliranog materijala i drugog recikliranog šuta te MZRS-u dostaviti potvrdu o ugradnji na mjestu uporabe. Na primjer, reciklirani beton korišten je za izgradnju nove autoceste i brze ceste.

 

Rezultati

 • Reciklirani otpad korišten je u izgradnji autoceste D4 i brze ceste R7 u Slovačkoj. Ukupno je ponovno iskorišteno 150.000 tona betonskih recikliranih materijala i 6.000 tona metalnog otpada.
 • Radovi na rušenju izvedeni su postupnim rušenjem. Nastali otpad je odvajan, a 100% iskoristivog otpada, npr. betona, cigle, stakla i željeza, je reciklirano. Otpad koji se nije mogao reciklirati ovlaštene osobe odlagale su na kontrolirano odlagalište. Izvođač je na gradilištu osigurao prostor za skladištenje razvrstanog otpada i porušenog građevinskog materijala te mobilne drobilice.
 • Provedba ugovora praćena je 24 sata dnevno putem fotografija s vremenskom oznakom. Korištene su četiri kamere i fotosustavi smješteni na jarbolima te dronovi. Ulaz na gradilište bio je opremljen vagom i kamerom koja je pratila kretanje svakog vozila i odlaganje materijala.
 • Opisanim postupkom recikliranja izbjegnuto je opterećenje okoliša koje proizlazi iz proizvodnje novih materijala (vađenje sirovina, emisija stakleničkih plinova, atmosfersko onečišćenje..), ali i korištenje tehnologije recikliranog asfalta značajno manje opterećuje okoliš u usporedbi s vađenjem kamena i korištenjem svježeg bitumena. Reciklirana mješavina proizvodi se na nižim temperaturama od uobičajenih, što smanjuje potrošnju energije za proizvodnju i asfaltiranje.

Naučene lekcije

 • Prethodna informacijska obavijest i prethodno savjetovanje omogućili su ponuditeljima koji nisu navikli ugovarati uvjete za recikliranje materijala da se pripreme za recikliranje, prodaju i ponovnu upotrebu materijala
 • Korištenje moderne tehnologije (kamere, dronovi, vage), učinilo je praćenje ugovora jednostavnijim i preciznijim. Osim toga, pomoglo je poštivanju uvjeta recikliranja materijala, uključujući sekundarnu upotrebu u drugim materijalnim lancima ili građevinskim aktivnostima.
 • Ministarstvo će ubuduće razmotriti korištenje trećeg kriterija ocjenjivanja uz prva dva, koji će tražiti postotak otpada odloženog na kontrolirano odlagalište. Također je moguće smanjiti ponder cijene na 50%, budući da su dobavljači pokazali sposobnost da udovolje postavljenim zelenim kriterijima.

 

[1] Postotni obujam recikliranja i ponovne upotrebe građevinskog materijala računao se prema vrsti materijala koje se mogu reciklirati, a koje je Naručitelj specificirao u Dokumentaciji o nabavi – a) beton, b) opeka, c) mješavina beton, opeka, crijep te je predmet ocjene ponuda bio samo postotni obujam ponovne uporabe materijala nastalog reciklažom.

PODIJELI: